Nhạc Pali: xưng tán Phật + quy y Tam Bảo & Ban phước lành cho người bệnh


1. Nhạc xưng tán Phật và quy y bằng tiếng Pali

Namo tassa Bhagavato Arahato sammāsambuddhassa (3 lần)

Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi.
Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi.
Saṃghaṃ saraṇaṃ gacchāmi

Dutiyampi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi.
Dutiyampi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi.
Dutiyampi Saṃghaṃ saraṇaṃ gacchāmi.

Tatiyampi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi.
Tatiyampi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi.
Tatiyampi Saṃghaṃ saraṇaṃ gacchāmi.

Dịch nghĩa:
Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Bhagavā đó, Ngài là bậc Arahaṃ cao thượng, được chứng quả Chánh Biến Tri, do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. (3 lần, 1 lạy)

Buddham saranam gacchami
Con xin quy y Phật

Dhammam saranam gacchami
Con xin quy y Pháp

Sangham saranam gacchami
Con xin quy y Tăng

Dutiyampi Buddham saranam gacchami
Con xin quy y Phật, lần thứ nhì

Dutiyampi Dhammam saranam gacchami
Con xin quy y Pháp, lần thứ nhì

Dutiyampi Sangham saranam gacchami
Con xin quy y Tăng, lần thứ nhì

Tatiyampi Buddham saranam gacchami
Con xin quy y Phật, lần thứ ba

Tatiyampi Dhammam saranam gacchami
Con xin quy y Pháp, lần thứ ba

Tatiyampi Sangham saranam gacchami
Con xin quy y Tăng, lần thứ ba.


2. Blessing For The Sick
Ban phước lành cho người bệnh 

- Iti’pi so Bhagavā: Arahaṃ, Sammā Sambuddho, Vijjā-caraṇa-sampaṇṇo, Sugato, Lokavidū, Anuttaro, Purisa-damma-sārathi, Satthā-deva-manussānaṃ, Buddho, Bhagavā’ti.

- Svākkhāto Bhagavatā Dhammo:
Sandiṭṭhiko, Akāliko, Ehipassiko, Opanayiko, Paccattaṃ veditabbo viññūhī’ti.

- Su-paṭipanno Bhagavato Sāvakasaṅgho.
Uju-paṭipanno Bhagavato Sāvakasaṅgho.
Ñāya-paṭipanno Bhagavato Sāvakasaṅgho.
Sāmīci-paṭipanno Bhagavato Sāvakasaṅgho.
Yad’idaṃ cattāri purisa-yugāni, aṭṭha purisa-puggalā. Esa Bhagavato Sāvakasaṅgho:
Āhuṇeyyo, Pāhuṇeyyo, Dakkhiṇeyyo, Añjali-karaṇīyo, Anuttaraṃ puññakkhettaṃ lokassā’ti.

Dịch nghĩa:

Ân đức Phật
- Hồng danh Phật: nhiệm mầu ỨNG CÚNG
CHÁNH BIẾN TRI, MINH HẠNH trọn đầy
Ơn đức THIỆN THỆ cao dày
Bậc THẾ GIAN GIẢI chỉ bày chơn tâm
VÔ THƯỢNG SĨ đoạn mầm ách phược
Bậc Trọn Lành: ĐIỀU NGỰ TRƯỢNG PHU
TRỜI, NGƯỜI quy phục Đạo-Sư
PHẬT, THẾ TÔN hiển Chơn Như độ đời. (lạy)

Ân đức Pháp

- Pháp Bất Diệt: Cha lành khéo dạy
Lìa danh ngôn, hý luận, nghĩ bàn
Vượt thời gian, vượt không gian
Thiết thực hiện tại, hoát nhiên tỏ tường.
Pháp hướng thượng, đến rồi thấy rõ
Lìa si mê, xả bỏ vọng trần
Trí nhân ngộ tánh chân nhân
Tự mình chứng nghiệm Pháp Thân Diệu Thường. (lạy)

Ân đức Tăng

Bậc Diệu Hạnh: Thinh Văn Đệ Tử
Bậc Chánh Chơn: Pháp Lữ Tăng-Già
Bậc Mô Phạm cõi ta-bà
Thân tâm Trực Hạnh lìa xa luân hồi.
Thánh Đạo, Quả: bốn đôi, tám chúng
Đệ tử Phật, Ứng Cúng tôn nghiêm
Cung nghinh, kính lễ một niềm
Ân Đức cao cả, phước điền dày sâu.(lạy)


http://www.trungtamhotong.org/thuvien/index.php?module=mucluc&function=detail&id=383