THƠ: Đối Đáp: IM LẶNG & TRÍ TUỆIM LẶNG

"Trí tuệ gồm có những bậc thang"
Tuân Tử, thầy dạy phải cưu mang.
Im lặng, lắng nghe và ghi nhớ,
Rồi hãy hành động mới khôn ngoan.
Lặng im là chẳng nói miên man,
Biện luận hề chi! Ta chẳng màng!
Một ván cờ đời nhiều sơ hở,
Thì im, mặc thế sự sang trang


Huệ HươngTRÍ TUỆ

Trí tuệ vốn không có chi thang
Nào như lý trí phải cưu mang
Rỗng lặng, sáng trong, tri kiến tịnh
An nhiên, thanh thoát, tuệ tâm nhàn
Kiến thức, kinh thư thôi góp nhặt
Ngôn từ, lý thuyết chớ truy bàn
Ván cờ ngã - pháp bao giờ dứt
Ha ha! chỉ một tiếng cười khan!

NT