20 câu nói về Tâm Linh (Eckhart Tolle)


I find great peace by reading spiritual quotes. It’s very soothing to glimpse into your inner self for perspective. Today I wanted to share my favorite quotes from spiritual teacher and author Eckhart Tolle.

Tôi tìm được sự bình an bằng cách đọc những câu nói về tâm linh. Khi bạn nhìn sâu vào trong tâm hồn của mình, bạn sẽ cảm thấy thật thanh thản, nhẹ nhàng. Ngày hôm nay, tôi muốn chia sẻ với các bạn những câu nói mà tôi tâm đắc nhất của một bậc thầy tâm linh
Tác giả Eckhart Tolle.


1- To end the misery that has afflicted the human condition for thousands of years, you have to start with yourself and take responsibility for you inner state at any given moment. That means now.


Để chấm dứt nỗi thống khổ đã chi phối nhân loại hàng ngàn năm nay, bạn phải bắt đầu từ chính bản thân mình và chịu trách nhiệm về nội tâm của bạn ở bất kỳ lúc nào. Điều đó có nghĩa là ngay bây giờ.

2- For what you do to others, you do to yourself.


Những gì bạn làm cho người khác, cũng là những gì bạn làm cho chính mình.


3- Instead of asking “what do I want from life?,” a more powerful question is, “what does life want from me?”


Thay vì chất vấn: “Tôi muốn gì từ cuộc sống?” một câu hỏi mạnh mẽ hơn sẽ là “Cuộc sống muốn gì từ tôi?”

4- If there were nothing but thought in you, you wouldn’t even know you are thinking. You would be like a dreamer who doesn’t know he is dreaming. When you know you are dreaming, you are awake within the dream.


Nếu không có gì ngoài tư tưởng, bạn thậm chí không còn biết là mình đang suy nghĩ nữa. Bạn sẽ như một người đang ngủ mơ mà không biết là mình đang mơ. Đến khi nào bạn nhận thấy là mình đang mơ thì bạn sẽ tỉnh thức ở ngay trong chính giấc mơ đó.


5- Nothing ever happened in the past that can prevent you from being present now; and if the past cannot prevent you from being present now, what power does it have?


Không gì từng xảy ra trong quá khứ có thể ngăn cản bạn có mặt ở ngay lúc này; và nếu như quá khứ không thể ngăn bạn có mặt ở hiện tại, thì nó còn có sức mạnh gì nữa?


6- Life will give you whatever experience is most helpful for the evolution of your consciousness. How do you know this is the experience you need? Because this is the experience you are having at this moment.


Cuộc sống sẽ tặng bạn những trải nghiệm hữu ích nhất cho quá trình tỉnh thức của bạn. Làm sao bạn biết được rằng đây chính là trải nghiệm cần thiết? Bởi vì đó là những trải nghiệm bạn có được ở ngay lúc này. 


7- You cannot be both unhappy and fully present in the Now.


Bạn chẳng thể vừa bất hạnh lại vừa trọn vẹn trong Hiện Tại.


8- Whenever an answer, a solution, or a creative idea is needed, stop thinking for a moment by focusing attention on your inner energy field. When you resume thinking, it will be fresh and creative.


Bất kỳ lúc nào bạn cần một câu trả lời, giải pháp hay sáng kiến, bạn hãy ngừng suy nghĩ một lát bằng cách tập trung vào trường năng lượng bên trong bạn. Khi bạn suy nghĩ trở lại, bạn sẽ thấy nó mới mẻ và đầy sáng tạo.


9- All the things that truly matter — beauty, love, creativity, joy, inner peace — arise from beyond the mind.


Tất cả những điều quan trọng – vẻ đẹp, tình yêu, sự sáng tạo, niềm vui, an bình nội tại – phát sinh vượt ngoài tâm trí.

10- If I cannot live with myself, there must be two of me


Nếu như tôi không thể sống với bản thân mình nữa, thì hẳn phải có hai con người ở trong tôi.


11- Thinking and consciousness are not synonymous. Thinking is only a small aspect of consciousness. Thought cannot exist without consciousness, but consciousness does not need thought.


Suy nghĩ và tỉnh thức không phải là hai từ đồng nghĩa. Suy nghĩ chỉ là một khía cạnh rất nhỏ của sự tỉnh thức. Suy nghĩ không thể tồn tại nếu thiếu tỉnh thức, nhưng sự tỉnh thức thì không cần phải có suy nghĩ.


12- Forget about your life situation and pay attention to your life. Your life situation exists in time. Your life is now. Your life situation is mind-stuff. Your life is real.


Thôi quan tâm đến hoàn cảnh sống mà hãy tập trung vào chính cuộc sống của bạn. Hoàn cảnh sống thì chỉ có thời, còn cuộc sống của bạn thì ở ngay lúc này. Hoàn cảnh sống chỉ là sản phẩm của tư tưởng, còn cuộc sống của bạn mới là Thực.

13- Not all thinking and all emotion are of the ego. They turn into ego only when you identify with them and they take you over completely, that is to say, when they become “I.”


Không phải tất cả suy nghĩ và cảm xúc đều là của bản ngã. Chúng chỉ biến thành bản ngã khi bạn đồng nhất bản thân mình với chúng và chúng hoàn toàn kiểm soát bạn, cũng tức là khi chúng trở thành “Cái Tôi”.


14- Space has no “existence.” “To exist” literally means “to stand out.” You cannot understand space because it doesn’t stand out. Although in itself it has no existence, it enables everything else to exist. Silence has no existence either, nor does the Unmanifested.


Không gian không có “thị hiện”. "Thị hiện" mang nghĩa “đứng ra cho thấy”. Bạn không thể hiểu không gian bởi vì nó không "hiện ra cho thấy". Mặc dù bản thân không thị hiện, nó cho phép mọi thứ khác hiện ta trong nó. Sự tĩnh lặng không thị hiện, và Chân Lý Tuyệt Đối cũng vậy.


15- Always say “yes” to the present moment. What could be more futile, more insane, than to create inner resistance to what already is? what could be more insane than to oppose life itself, which is now and always now? Surrender to what is. Say “yes” to life — and see how life suddenly starts working for you rather than against you.


Luôn nói "vâng" với giây phút hiện tại. Còn gì vô ích và bất thường hơn là tạo một sự đối kháng bên trong để chống lại những gì đang hiện hữu? Còn gì điên rồ hơn là kháng cự lại với chính cuộc sống, điều đang và luôn luôn là Hiện Tại? Hãy thuận theo những gì đang diễn ra. Chấp nhận cuộc sống – và bạn sẽ thấy cuộc sống bỗng nhiên làm việc cho bạn, thay vì chống lại bạn. 


16- Why does the mind habitually deny or resist the Now? Because it cannot function and remain in control without time, which is past and future, so it perceives the timeless Now as threatening. Time and mind are in fact inseparable.


Vì sao tâm có thói quen chống lại hoặc phủ nhận Hiện Tại? Bởi vì nó không thể hoạt động hoặc kiểm soát nếu như không có thời gian, tức là quá khứ và tương lai. Chính vì thế, nó cảm thấy rằng sự phi-thời-gian của Phút Giây Hiện Tại là mối đe doạ tiềm tàng với nó. Thời gian và tâm trí vốn không thể tách rời.


17- The mind is a superb instrument if used rightly. Used wrongly, however, it becomes very destructive. To put it more accurately, it is not so much that you use your mind wrongly — you usually don’t use it at all. It uses you. This is the disease. You believe that you are your mind. This is the delusion. The instrument has taken you over.


Tâm là một công cụ siêu việt nếu được dùng đúng cách. Tuy nhiên, nếu sử dụng một cách sai lầm, nó sẽ có tính huỷ diệt. Nói chính xác hơn thì không phải là bạn sử dụng tâm của mình một cách sai lầm – thực ra bạn không hề sử dụng nó, chính tâm đang sử dụng bạn. Đây là một căn bệnh. Bạn tin rằng bạn là tâm trí của bạn – đó là một ảo tưởng. Công cụ đó đã thống lĩnh bạn. 


18- What a liberation to realize that the “voice in my head” is not who I am. Who am I then? The one who sees that.


Thực là một sự giải thoát lớn lao khi nhận ra rằng “tiếng nói trong tôi” không phải là tôi. Vậy thì tôi là ai? Chính là cái nhận biết điều đó.


19- “How” is always more important that “what.” See if you can give much more attention to the doing than to the result that you want to achieve through it.


“Làm thế nào” luôn quan trọng hơn “Cái gì”. Bạn hãy thử tập trung vào quá trình làm việc hơn là kết quả bạn muốn đạt được từ công việc đó.

20- The secret of life is to “die before you die” — and find that there is no death.


Bí mật của cuộc sống là hãy "chết trước khi bạn chết” – và nhận ra rằng không hề có cái chết.


(Sưu tầm)