Nhạc kinh Pali: KARAṆĪYA METTA SUTTA - TỪ BI KINH

                                           Karaṇīyamatthakusalena,
Yantaṃ santaṃ padaṃ abhisamecca,
Sakko ujū ca suhujū ca,
Suvaco cassa mudu anatimānī.

Người hằng mong an tịnh
Nên thể hiện pháp lành,
Có khả năng, chất phác
Ngay thẳng và nhu thuận,
Hiền hòa không kiêu mạn,


Santussako ca subharo ca,
Appakicco ca sallahukavutti,
Santindriyo ca nipako ca,
Appagabbho kulesu ananugiddho.

Sống dễ dàng, tri túc,
Thanh đạm, không rộn ràng.
Lục căn luôn trong sang
Trí tuệ càng hiển minh


Na ca khuddaṃ samācare kiñci,
Yena viññū pare upavadeyyuṃ,
Sukhino vā khemino hontu,
Sabbe sattā bhavantu sukhitattā.

Chuyên cần, không quyến niệm
Không làm việc ác nhỏ
Mà bậc trí hiền chê,
Nguyện thái bình an lạc,
Nguyện tất cả sinh linh
Tròn đầy muôn phúc hạnh


Ye keci pāṇabhūtatthi,
Tasā vā thāvarā vā anavasesā,
Dīghā vā ye mahantā vā,
Majjhimā rassakā aṇukathūlā.

Chúng sanh dù yếu mạnh,
Lớn nhỏ hoặc trung bình
Thấp cao không đồng đẳng
Hết thảy chúng hữu tình,
Lòng từ không phân biệtDiṭṭhā vā yeva adiṭṭhā,
Ye ca dūre vasanti avidūre,
Bhūtā vā sambhavesī vā,
Sabbe sattā bhavantu sukhitattā.


Hữu hình hay vô hình,
Đã sinh hoặc chưa sinh
Gần xa không kể xiết,
Nguyện tất cả sinh linh
Tròn đầy muôn phúc hạnh.


Na paro paraṃ nikubbetha,
Nātimaññetha katthaci naṃ kiñci,
Byārosanā paṭighasaññā,
Nāññamaññassa dukkhamiccheyya.


Đừng lừa đảo lẫn nhau,
Chớ bất mãn điều gì,
Đừng mong ai đau khổ
Vì tâm niệm sân si
Hoặc vì nuôi oán tưởng.


Mātā yathā niyaṃ puttaṃ,
Āyusā ekaputtamanurakkhe,
Evampi sabbabhūtesu,
Mānasaṃ bhāvaye aparimāṇaṃ.

Như mẹ giàu tình thương
Suốt đời lo che chở,
Đứa con một của mình,
Hãy phát tâm vô lượng
Cùng tất cả sinh linh


Mettañca sabbalokasmiṃ,
Mānasaṃ bhāvaye aparimāṇaṃ,
Uddhaṃ adho ca tiriyañca,
Asambādhaṃ averaṃ asapattaṃ

Từ bi gieo cùng khắp
Cả thế gian khổ hải,
Trên dưới và quanh mình
Không hẹp hòi, oan trái
Không hờn giận, oán thù.


Tiṭṭhañcaraṃ nisinno vā,
Sayāno vā yāvatassa vigatamiddho,
Etaṃ satiṃ adhiṭṭheyya,
Brahmametaṃ vihāraṃ idhamāhu.

Khi đi, đứng, nằm, ngồi
Bao giờ còn thức tỉnh
Giữa niệm từ bi này,
Thân tâm thường thanh tịnh,
Phạm hạnh chính là đây.Diṭṭhiñca anupagamma,
Sīlavā dassanena sampanno,
Kāmesu vineyya gedhaṃ,
Na hi jātu gabbhaseyyaṃ punaretīti.


Ai xả ly kiến thủ,
Giới hạnh được tựu thành,
Chánh tri đều viên mãn
Không ái nhiễm dục trần,
Thoát ly đường sanh tử.


Nguồn: TRUNG TÂM HỘ TÔNG