XƯỚNG HỌA: Cư sĩ tại gia, có "Cô Đơn "?



XƯỚNG:

Cư sĩ tại gia, có "cô đơn"?
Trăm vạn lần không, chắc như sơn
Cô đơn, "suốt đời không tri kỷ"
Mà sao thầy, bạn có nhiều hơn
Ngày đêm pháp thoại cùng tâm ý
Nhặt được lời khuyên, ban cho ơn
Nhắn nhủ ai ơi đồng chung chí
Đừng bao giờ thấy: Ta "cô đơn"

Huệ Hương

ĐÁP HỌA:

Cư sĩ tại gia, chẳng "cô đơn"
Đạo tâm vững chãi, tợ như sơn
Tùy duyên thuận pháp, không vị kỷ
Trở về thực tại sống nhiều hơn
Không mong, không vọng cầu ... như ý
Cũng không ảo tưởng, được ban ơn
San sẻ cảm thông, tâm thiện chí
Ngay đây, còn có: Ta "cô đơn"?


NT