Thật sự "HOÀN HẢO" là gì?

Có 2 sự hoàn hảo:
- "Hoàn hảo" như nó là
- "Hoàn hảo" theo ý mình
Tại sao Đức Phật là bậc giác ngộ hoàn toàn?
Vì Đức Phật thấy ra mọi sự bất toàn, cho nên Ngài mới hoàn toàn giác ngộ...Giác ngộ hoàn toàn chính là thấy mọi sự mọi vật như nó là, chứ không phải hoàn hảo như ý mình cho là sẽ là...

Xin mời xem video clip dưới đây: