Xướng Họa: HỘI NGỘXướng

Nhập cuộc trần là tàng ẩn chữ Thương
Giữa cõi bụi hội trầm hương bạn hữu
Xin cảm ơn bài tương giao vĩnh cửu
Ngọt ngào ơi! Nay tụ giọt tâm ngời.


Biết nói gì dẫu năm tháng đầy vơi
Dẫu cho biển có tràn khơi sóng vỗ
Mình đã có trong nhau từ cổ độ
Nên bây giờ khúc tao ngộ miên miên.

Viên Hướng 
(Cảm tác từ bài "Yêu Thương" thân tặng NT và tất cả bạn hữu tìm về Chánh Pháp)

Họa 


Xin cảm ơn bài thi kệ dể thương
Hữu duyên thiên lý, kết tình bằng hữu
Trọn vẹn nơi này phút giây vĩnh cửu
Lạ lùng thay! Hòa nhịp khúc chân thường.

Điểm cuộc đời Chân Mỹ Thiện uyên nguyên
Dong thuyền tuệ giác vượt ngàn sóng vỗ
Vằng vặc trăng thanh ánh vàng cổ độ
Và giờ đây hội ngộ Pháp như nhiên.

NT (Thân tặng Viên Hướng và tất cả bạn hữu xa gần...)