Tất cả những gì bạn cần là sự tỉnh thức với tâm từ ái "All You Need Is Kindfulness"

“Kindfulness” là danh từ mới do Ajahn Brahm đặt ra để chỉ “mindful” nghĩa là “sati”, tỉnh thức (hay thường được gọi là chánh niệm) với “kindness”- tâm từ ái. Ajahn luôn luôn nhấn mạnh rằng chỉ chánh niệm không thôi chưa đủ mà chúng ta cần phải thêm vào đó cái "nguyên tố kỳ diệu của tâm từ ái". 


TẤT CẢ NHỮNG GÌ BẠN CẦN 
LÀ SỰ TỈNH THỨC VỚI TÂM TỪ ÁI

Sưu tập những lời dậy tinh hoa của
Ajahn Brahm.
Bản dịch Việt do một nhóm Phật Tử Bắc Mỹ thực hiện 2015 This collection contains 63 sayings from the famous meditation master Ajahn Brahm matched with beautiful background photographs. The quotes are loosely gathered under three sections: Sīla, Samādhi and Pañña. These are respectively, the Pali terms for Virtue, Meditation and Wisdom, which constitute the basic structure of the Buddhist path.
Let Ajahn Brahm’s words guide, inspire and touch your heart. Delight in developing kindness, peace and wisdom and live a happy and fulfilling life.
The book “All You Need Is Kindfulness” is available for free 
download from: www.bodhinyana.com.