Thơ Thầy Viên Minh 8 (Tâm không)


*Những vần thơ trên đây được trích từ HỎI ĐÁP PHẬT PHÁP trong trang web: TRUNG TÂM HỘ TÔNG