Thơ Thầy Viên Minh 4

(Huyễn chân: Hư và thực hoặc hư hư thực thực)

* Những vần thơ trên đây được trích từ HỎI ĐÁP PHẬT PHÁP trong trang web: TRUNG TÂM HỘ TÔNG