Xướng Họa: Có, Không[XƯỚNG]

Trông ngóng 
Người có buồn không có giận không?
Có còn thương ghét ở trong lòng

Có còn trông ngóng về Cố Quận

Có thuyền vượt bến để qua sông? 


Trung Núi Dinh

[HỌA]

1. Tâm khôngKhông buồn, không giận bởi tâm không
Không ghét, không thương mở rộng lòng

Không trông, không ngóng, không Cố Quận

Không thuyền, không bến có chi sông?

Viên Minh

2. Nguyên không

Có buồn, có giận cũng hoàn không
Thương ghét chi cho bận cõi lòng
Quê hương ngay đó, tìm Cố Quận?
Bỏ thuyền, bỏ bến, bỏ dòng sông.

Trung Thiên


3. Có không

Buồn thương giận ghét có rồi không
Chỉ biết bên trong một tấm lòng
Rỗng lặng sáng trong là Cố Quận

Không thuyền, không bến, cũng không sông.


Như Tuệ4. Hoàn khôngBuồn giận làm chi một chữ không
Thương ghét làm chi cho nặng lòng

Trông ngóng làm chi đâu Cố Quận
Thuyền bến làm chi chẳng có sông.

Liễu Ngộ5. Có như khôngVẫn thuyền, vẫn bến, vẫn dòng sông
Thấy biết sáng trong, chẳng bận lòng

Ngay đây ta sống, không hoài Quận
Thương, ghét, giận, buồn - Có như không.Như Hải

6. Thong dong


Vẫn thuyền vẫn bến vẫn dòng sông
Chẳng ngóng chẳng trông chẳng bận lòng
Chẳng chờ chẳng mong chi cố quận

Hai bờ sinh tử cứ thong dong.


Ẩn danh7. Buông


Pháp đến rồi đi chẳng ngóng trông

Cứ mãi sáng trong cả tấm lòng
Dù chẳng trông mong về cố quận
Thả lòng ngay đó thấy tâm không. 


Diệu Huệ

8. Thuận dòng


Cố Quận ngóng trông chỉ bận lòng
Sông kia, thuyền, bến có rồi không

Buồn, giận, ghét, thương mà chi nhỉ?

Vô ngã vị tha mới thuận dòng.


Diệu Minh