Kính Mừng Thọ ThầyBảy lăm năm cánh hạc
Theo “Điều Ngự Trượng Phu”
Thênh thang bờ giải thoát
Trao đời đóa vô ưu

Trong sát-na vĩnh cửu
Mừng thọ nhật ân sư
Tịnh hóa muôn cuộc lữ
Lồng lộng trời Chân Như.

(Như Tuệ)


Con nơi đây giữa đất trời sơ tịch,
Nghiêng vai đời thơ rớt xuống dòng trôi.
Ảnh hình nào lộng hư không tĩnh mịch,
Đá lót đường phơi cuộc lữ lên ngôi.

Nghìn năm qua phiêu du cùng tuế nguyệt,
Đá vẫn nằm mặc rêu phủ sương lan.
Người gõ nhịp hát luân hồi tận tuyệt,
Con trở về, ôi! khánh kiệt thời gian!

Sư phụ ơi, cõi ba ngàn ẩn-hiện,
Chân đế nào chợt đến chợt huyền vi.
Trong vô tận nguồn tương giao hòa quyện,
Hết thật rồi nốt trầm vỡ phân ly.

Tháng cõng ngày đưa nhau vào khánh nhật,
Viết cho Người thơ chạm nét hồng hoang.
Thả theo gió nguyện thề ba-la-mật,
Người còn gì ngoài phiêu dật! Thênh Thang!


(Viên Hướng)